Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny

Program:

W. A. Mozart – Koncert Es – dur KV 365

Ravel Piano Duo

Czeska Orkiestra Kameralna,

Leos Svarovski – dyr.